logo Qualizorg

TTP | Gegevensmakelaar

{caption}

Third Trusted Partner

Qualizorg is gespecialiseerd in het verzamelen, beheren en inzichtelijk maken van kwaliteitsindicatoren in de gezondheidszorg. Dit gebeurt op een objectieve, informatieveilige, onafhankelijke en gebruiksvriendelijke manier. 

In de rol van TTP / gegevensmakelaar beheert Qualizorg voor verschillende samenwerkingsverbanden, beroepsgroepen en consumentenorganisaties databases waarin verschillende databronnen gecombineerd, bewerkt en inzichtelijk gemaakt worden.

Waarom een TTP

Het is belangrijk dat zorgaanbieders, overheid, verzekeraars en patiënten(organisaties) de kwaliteitsindicatoren van zorg onafhankelijk laten beheren. Partijen hebben consensus over kwaliteit, maar veelal een verschillend belang bij de verzamelde data.

Qualizorg verzamelt verschillende bronnen van kwaliteitsinformatie met als doel begrijpelijk en betrouwbaar inzicht te geven in de kwaliteit van de geleverde zorg, en beheert dit als onafhankelijke TTP.  Naast de juridische borging en afspraken over zeggenschap over data, is het van belang dat de data veilig beheerd wordt en de portals gebruiksvriendelijk werken. Daarvoor kunt u bij Qualizorg terecht!

Voor wie een TTP

Qualizorg beheert onder andere data voor partijen actief binnen de fysiotherapie, geïntegreerde eerstelijns zorg en binnen de GGZ. Beroepsgroep, consumenten organisatie of andere belanghebbende partij? Wij informeren u graag over de mogelijkheden. 

Onafhankelijke organisatie

Qualizorg werkt samen met consumentenorganisaties, beroepsgroepen, overheden en andere relevante stakeholders, maar Qualizorg is altijd onafhankelijk en heeft geen banden met deze partijen. Dit is essentieel, gezien de data in opdracht van de opdrachtgever onafhankelijk beheerd en bewerkt dient te worden. Een gegevensmakelaar mag data niet voor andere doeleinden gebruiken en geen eigendom claimen in de optiek van Qualizorg. Om dit te waarborgen is er een duidelijke en transparante governance over zeggenschap, voorwaarden en doeleinden.

Privacy en regelgeving

Privacy en wet- en regelgeving vormt een zeer belangrijke component binnen de verzameling van kwaliteitsindicatoren in de zorg. Qualizorg voert actief beleid op het gebied van wet- en regelgeving. Wij ondersteunen en bemiddelen bij de informatievoorziening, toestemmingsprocessen, gebruikersprotocollen richting patiënten, zorgverleners en aanleverende partijen.

Informatiebeveiliging

Qualizorg werkt voor het informatiebeveiligingsproces volgens een internationale norm voor informatiebeveiliging. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s.

Technische IT-beveiliging is een uitermate complex en snel veranderend vakgebied, waarin technologie een steeds grotere rol inneemt. Om deze voortdurende veranderingen bij te houden is specialisatie, kennisopbouw en ontwikkeling noodzakelijk. Qualizorg laat de IT-infrastructuur periodiek toetsen op het efficiënt identificeren, verminderen en voorkomen van (technische) IT-beveiligingsrisico’s.

Expertise

Qualizorg heeft IT en onderzoek als kerncompetentie en is in staat om gebruiksvriendelijke uploadportals en dataverzameling infrastructuur te bouwen en te onderhouden. Ook voeren we slimme validatieprocessen door die de aanlevering eenvoudig, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar maken. Qualizorg heeft gedegen expertise in huis om databronnen te anonimiseren en te koppelen voor specifieke doeleinden (bijvoorbeeld Triple Aim data). Voor multi level anlayses werken wij samen met Sirm, Nivel of Significant. 

Helpdesk

Gegevensaanlevering dient eenvoudig, begrijpelijk en gebruiksvriendelijk plaats te vinden. Inmiddels weten we dat ondersteuning hierbij toch nog regelmatig welkom is. Hiervoor biedt onze professionele helpdesk elke vorm van support via telefoon en e-mail.

Valide data

Om valide, representatieve en betrouwbare data te kunnen garanderen moet er zicht en controle zijn op uniformiteit en geprotocolleerde uitvoer van het dataverzamelings- en registratieproces. Om optimale objectiviteit te borgen laten wij audits uitvoeren door derden. Van de partijen die dit uitvoeren eisen wij dezefde procedures in extern toetsen.

Zorginstituut

Gegevensmakelaars vormen een belangrijke schakel in het proces van registreren, bewerken, doorleveren en publiceren van kwaliteitsgegevens volgens het kwaliteitsinstituut. Het Kwaliteitsinstituut stelt als eis dat de aangeleverde data betrouwbaar en vergelijkbaar zijn. Gegevensmakelaars / TTP kunnen de betrouwbaarheid van aangeleverde gegevens borgen of verbeteren door de wijze van gegevens verzamelen daartoe in te richten.

Even belangrijk is dat gegevensmakelaars nodig zijn voor het vergelijkbaar maken van gegevens: indien voor bepaalde gegevens een correctie op populatievergelijkbaarheid nodig is, moeten deze eerst worden samengevoegd waarna de correctie kan worden uitgevoerd.

Qualizorg is een van de partijen die het Zorginstituut adviseert bij de concretisering van de eisen voor gegevensmakelaars en dataverzameling.

Contact

Bent u op zoek naar een gegevensmakelaar? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of maak een afspraak via 0570-820219 of e-mail naar .(JavaScript must be enabled to view this email address).